Snoozebaby - Nutrilon WINAKTIE 2024

Maak kans op 1 van de 25 Snoozebaby slaapzakken (twv 49,95 euro) bij Etos!

Hoe? Bij aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* uit de Actieperiode bij een Etos filiaal of via Etos.nl ontvang je een voucher met unieke code. Maak 1 foto van de voucher + aankoopbon en email die, onder vermelding van je afleveradres in Nederland, naar: olav.daniels@danone.com

Vouchers kun je van 1 t/m 14 juli 2024 ontvangen bij aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* uit de Actieperiode bij een Etos filiaal of via Etos.nl. Je email kun je tot 25 juli 2024 insturen naar olav.daniels@danone.com.

De 25 winnaars worden na 25 juli 2024 bekend gemaakt via Instragram. Zorg er dus voor dat je Nutrilon/Danone/Snoozebaby op Instragram gaat volgen!

*Nutrilon zuigelingen- en dieetvoedingen zijn uitgesloten wegens wettelijke bepalingen.

 

Voor de volledige actievoorwaarden, zie hieronder:

 1. Organisator

Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de actie met Nutrilon welke wordt georganiseerd door Snoozebaby BV, Cruquisweg 96E, 1019AJ Amsterdam, The Netherlands

 

     2. Algemeen

 1. 2.1 Deze algemene voorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie: Maak kans op 1 van de 25 Snoozebaby slaapzakken bij aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* bij Etos. *Nutrilon zuigelingen- en dieetvoedingen zijn uitgesloten wegens wettelijke bepalingen (“Actie”).
  2.2 De Actie is een tijdelijke actie. De aanschaf van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* dient plaats te vinden in de periode van 1 /m 14 juli 2024 ("Actieperiode") bij een Etos vestiging of via Etos.nl.
  2.3 De actievoorwaarden zijn beschikbaar op de Actiewebsite ("Actievoorwaarden").
  2.4 Door deelname aan deze Actie wordt de deelnemer aan de Actie (“Deelnemer”) geacht op de hoogte te zijn van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Algemene voorwaarden en de Privacy Policy van Snoozebaby Amsterdam.

 

 1. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk met een voucher of e-mail met een unieke code van de aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* uit de Actieperiode bij een Etos filiaal of via Etos.nl.

3.2 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van

18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.3 Medewerkers van Nutricia en Snoozebaby die betrokken zijn bij de Actie en medewerkers van Nutricia en Snoozebaby en bij de Actie ingeschakelde derde(n), zoals de Partners, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

 

 1. Actie (wijze van deelname)

3.1 Tussen 1 t/m 14 juli 2024 kan bij aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* (*Nutrilon zuigelingen- en dieetvoedingen zijn uitgesloten wegens wettelijke bepalingen), worden meegedaan aan de Actie. Deelname aan de Actie is niet gemaximeerd waardoor de Deelnemer gedurende de Actieperiode meerdere malen aan de Actie kan meedoen, er zal maar 1 Snoozebaby slaapzak per winnaar kunnen worden gewonnen, voor zover voldaan is aan de Actievoorwaarden.

4.2 Deelname kan vervolgens door binnen de Actieperiode op de Actiewebsite:

 • Een Etos voucher met unieke code bij de aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6 producten,
 • Je kunt je aanmelden door foto van de unieke code met Etos aankoopbon te emailen naar: olav.daniels@danone.com
 • T/m 25 juli 2024 kan men zich aanmelden voor deze actie

4.3 De winnaars zullen vanaf 25 julii 2024 bericht ontvangen van Snoozebaby via email en Instragram.

4.4 De kassabon van de aankoop van 1 pak Nutrilon Opvolgmelk 2-6* in de Actieperiode moet als bewijs worden gedeeld met Nutrilon (Olaf Daniels).

4.5 Onder geen beding is de prijs inwisselbaar voor contant geld.

4.6 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere lopende (lokale) acties van Snoozebaby.

 

 1. Persoonsgegevens

5.1 De Deelnemer geeft toestemming tot het gebruik van de door hem/haar op de Actiewebsite

verstrekte persoonsgegevens, bedoeld in artikel 4.2 van de Actievoorwaarden, ter uitvoering van de

Actie. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het doel contact op te nemen voor het

communiceren van de actie.

5.2 De Deelnemer garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

5.3 Etos, Nutricia en Snoozebaby behandelen alle gegevens verkregen in het kader van de Actie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 1. Actievoorwaarden

6.1 Snoozebaby behoudt het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken de Actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen dan wel de Actie eenzijdig te wijzigen, onderbreken of te beëindigen, zonder dat dit op enige wijze tot een recht op schadevergoeding of enige andere aanspraak van de Deelnemer jegens Snoozebaby leidt.

6.2 Snoozebaby is gerechtigd om de Deelnemer direct van deelname uit te sluiten of te weigeren indien (het vermoeden bestaat dat) de desbetreffende Deelnemer op welke wijze dan ook handelt in strijd met de Actievoorwaarden of informatie in strijd met de wet verstrekt of onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens verstrekt, of onrechtmatig handelt jegens Snoozebaby of derden.

6.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van Snoozebaby en de Actievoorwaarden te accepteren.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Snoozebaby, haar werknemers en haar agenten of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de Actie, en zullen in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaars en het gebruik van de Actie-website door de deelnemers.
7.2 Snoozebaby heeft het recht om op elk moment tijdens de Actieperiode de inhoud van de algemene voorwaarden van de wedstrijd te wijzigen, aan te passen of te beëindigen.
7.3 Snoozebaby kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de opgegeven gegevens en voor het verloren gaan van (persoons)gegevens en/of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door deelnemers. De elektronische boekhouding/gegevensverwerking van de Organisator geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs. Wanneer een prijswinnaar onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, behoudt de Organisator zich het recht voor prijs niet uit te keren.

 

 1. Bereikbaarheid website

8.1 De Organisator kan niet garanderen dat www.etos.nl/nutrilonactie en www.snoozebaby.com/nutrilonactie2023 – Snoozebaby foutloos en ononderbroken zal functioneren. De werking zal mede afhangen van de kwaliteit van de netwerkverbinding van het door u gebruikte Android of IOS-toestel. 8.2 www.etos.nl/nutrilonactie en www.snoozebaby.com/nutrilonactie2023 – Snoozebaby kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten op www.snoozebaby.com/nutrilonactie2023 – Snoozebaby aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt door een e-mail te sturen naar sales@snoozebaby.com 

8.3 De Organisator kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de Actiewebsite worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

 1. Slotbepalingen

10.1 Niets uit de inhoud van de Actie en/of uitingen daarvan, mag worden verveelvoudigd dan wel openbaar gemaakt, zonder uitdrukkelijk toestemming van Nutrilon en Snoozebaby.

10.2 Snoozebaby besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van hun websites, waaronder de Actiewebsite, en de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de weergegeven of anderszins verstrekte informatie onjuist of onvolledig is. Spelfouten, drukfouten, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in materiaal dat openbaar gemaakt is door Nutrilon en Snoozebaby, van welke aard dan ook, kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Nutrilon en Snoozebaby, in het leven roepen en kunnen Nutrilon en Snoozebaby, niet worden tegengeworpen.

 

Contact

Vragen, opmerkingen of klachten die gerelateerd zijn aan deze Actie kunnen worden gericht aan:

Klantenservice van Snoozebaby:
• telefoonnummer: 0208208250
• e-mailadres: sales@snoozebaby.com